Varhaiskasvatus ja hyvä alku

Luottamuksen syntyminen perheen ja kasvatushenkilöstömme välille on ensiarvoisen tärkeää. Siksi panostamme erityisesti varhaiskasvatuksen huolelliseen aloitukseen, joka rakentaa hyvän pohjan tulevalle kasvatusvuodelle ja toimivalle yhteistyölle.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on pedagogista, suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta sekä toimintaa, jossa huoltajien ja kasvattajien yhteistyö on olennaista. Lasten omaehtoinen, henkilöstön ja lasten yhdessä ideoima sekä henkilöstön johdolla suunniteltu toiminta täydentävät toisiaan. Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat lasten tarpeet, kiinnostuksen kohteet sekä kehittyvät valmiudet. Positiivisen vuorovaikutusilmapiirin luominen on avain laadukkaan pedagogisen toiminnan toteutumiseen. Laatu kulkee Tähtipäiväkotien varhaiskasvatuksen mukana jokaisen vuoden, jokaisen kuukauden, jokaisen viikon ja jokaisen päivän jokaisena hetkenä.

Meillä aikuinen on sataprosenttisesti läsnä ja aidosti kiinnostunut lapsesta ja meneillään olevasta toiminnasta. Lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koko päivän ajan. Laadukas varhaiskasvatuksemme tarjoaa lapsiryhmän tarpeet huomioivaa suunnitelmallista toimintaa. Toimintamme on monipuolista, ajankohtaista sekä ryhmän ja yksittäisten lasten tavoitteiden ja tarpeiden mukaista. Toimintavuoden alussa lapsiryhmälle tehdään joustava vuosisuunnitelma, jota arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti ja joka ohjaa ryhmän toimintaa koko vuoden ajan. Näin lapsiryhmä ehtii luomaan hyvän ryhmähengen, jota vaalitaan koko toimintakauden ajan. Vuoden aikana kuljetaan myös määrätietoisesti kohti sekä lapsen henkilökohtaisia että valtakunnallisia varhaiskasvatuksen tavoitteita.  Henkilökunnan ja lasten huoltajien välinen yhteistyö on meille tärkeä osa laadukasta varhaiskasvatusvuotta.

Positiivinen vuorovaikutusilmapiiri on avainasemassa Tähtipäiväkotien arjessa. Ammattitaitoisen henkilöstömme tehtävänä on laadukkaan pedagogisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi toiminnan havainnointi, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen. Pedagogisen toimintamme suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu koko työtiimi, johon kuuluvat ryhmän lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Myös johtamisratkaisuilla edistämme pedagogisen toiminnan painottamista. Johtamisen ratkaisut teemme siten, että ne edistävät perustehtävän toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Jaetun johtajuuden mallissa tehtäviä on jaettu niin, että päiväkodin johtaja vastaa päiväkodin toiminnasta ja hallinnosta ja pedagoginen johtaja vastaa päiväkodin pedagogisesta toiminnasta.

Hyvä alku

Luottamuksen syntyminen perheen ja kasvatushenkilöstömme välille on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi Tähtipäiväkodeissa panostetaan varhaiskasvatuksen hyvään alkuun, joka sisältää palvelusopimuksen laatimisen, aloituskeskustelun, ”Tutustutaan toisiimme”-käynnin lapsen kotona, tutustumiskäynnit päiväkodissa ja vanhemman mukana olemisen lapsen ryhmässä.

Päivähoitohakemuksen ja päivähoitopaikan järjestymisen jälkeen tehdään perheen kanssa palvelusopimus. Palvelusopimusta tehdessä sovitaan tutustumisesta päiväkotiin ja lapsen ensimmäisen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen oppimissuunnitelman keskustelun ajankohdasta. Palvelusopimuksen teon yhteydessä tai ensimmäisillä tutustumiskerroilla käydään aloituskeskustelu, jossa huoltajat voivat kertoa lapsen arkisista asioista ja varhaiskasvatuksen työntekijä puolestaan kertoo päiväkodin arjesta ja toimintatavoista.

Ennen päivähoidon aloitusta perheelle tarjotaan ”Tutustutaan toisiimme”-käyntiä, jossa lapsen tulevan ryhmän työntekijä käy tutustumassa lapseen ja perheeseen lapsen luontaisessa ympäristössä, lapsen kotona. Käynnin aikana työntekijä tutustuu lapseen ja hänen mielenkiinnon kohteisiinsa leikkimällä lapsen kanssa ja jutustelemalla vanhempien kanssa. Tämän jälkeen toteutetaan tutustumiset päiväkodissa perheen toiveet ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Päiväkotitutustumisissa pyritään siihen, että tuttu työntekijä on lasta vastaanottamassa myös päiväkotitutustumisissa ja hoidon aloituksessa.

Tutustumiskäyntien aikana perhe pääsee tutustumaan konkreettisesti päiväkodin tiloihin ja kasvattajiin sekä saa tietoa erilaisista käytännön järjestelyistä. Lapsen turvallista varhaiskasvatuksen aloitusta helpottaa, jos huoltajilla on mahdollisuus olla lapsen kanssa ensimmäisten hoitopäivien ajan. Kun lapsi jää ensimmäisiä kertoja yksin päiväkotiin, on lapselle tuttu kasvattaja tuomassa turvallisuuden tunnetta. Konkreettisilla asioilla, kuten valokuvilla ja tärkeillä esineillä, voidaan helpottaa lapsen oloa uudessa ympäristössä.

”Laadukas päiväkotipäivä on mielestämme sellainen, että lapsella on mieluisaa tekemistä jokaisena päivänä ja hän saa tarvittaessa syliä ja aikuisen läsnäoloa.”

Tähtipäiväkodin lapsen huoltaja