Tietosuojaseloste

Sisällys

1 Rekisterinpitäjä 3
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 3
3 Tietosuojavastaava 3
4 Rekisterin nimi 3
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 3
6 Rekisterin tietosisältö 3
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 3
8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 4
9 Tarkastusoikeus 4
10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 4
11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 4
12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika 4
13 Tietosuojaselosteen hyväksyntä 4

1 Rekisterinpitäjä

Tähtipäiväkodit Oy
Jarno Kinnunen
Polttolinja 39
40520 Jyväskylä

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarno Kinnunen
Polttolinja 39
40520 Jyväskylä
p. 050 551 7002

3 Tietosuojavastaava

Jennimaria Pudas
Rovastintie 6
40270 Palokka
p. 040 719 1424

4 Rekisterin nimi

Tähtipäiväkodit Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Tähtipäiväkodit Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Tähtipäiväkodit Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tähtipäiväkodit Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansille osapuolille tai muille Tähtipäiväkodit Oy:n kumppaneille. Tähtipäiväkodit Oy luovuttaa asiakkaan tiedot säännöllisesti mukavaIT Oy:n Päikky -palveluun, joka toimii Sporttipäiväkodin, Päiväkoti Sateenkaaren, Päiväkoti Niittytähden ja Päiväkoti Kauratähden asiakastieto- ja hoitoaikajärjestelmänä.  Tähtipäiväkodit Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Tähtipäiväkodit Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Tähtipäiväkodit Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Tähtipäiväkodit Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tähtipäiväkodit Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Tähtipäiväkodit Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Tähtipäiväkodit Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Tähtipäiväkodit Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Tähtipäiväkodit Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tähtipäiväkodit Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Tähtipäiväkodit Oy:ta poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Tähtipäiväkodit Oy:ta säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 18.7.2019.