Tähtipäiväkodit

Positiivinen, kannustava ja empaattinen vuorovaikutus rakentaa lapselle vahvan itsetunnon ja siteen omiin tarpeisiinsa. Yhdessä erilaisten oppimisympäristöjen, tuttujen rutiinien ja terveellisten elämäntapojen kanssa se antaa lapselle kasvun palikat, jotka rakentavat onnellista elämää.

Tietoa meistä

Tähtipäiväkodit on yksityinen päiväkotiketju, jonka päiväkodit sijaitsevat Jyväskylässä ja Keuruulla. Pienimmät päiväkotimme ovat 21-paikkaisia sisarryhmäperiaatteella toimivia päiväkoteja, suurin 84-paikkainen päiväkoti. Toimintamme keskiössä on tasapainoinen kasvu ja kehitys, jota tuemme ylläpitämällä positiivista vuorovaikutusta ja terveellisiä elämäntapoja sekä luomalla turvallisen, monipuolisen ja osallistavan ympäristön lapsille.

Päiväkotiemme toimintaa ohjaavat erilaiset teemat. Kotikaaren päiväkoti toimii ikäihmisten palvelutalon yhteydessä, joten on luonnollista, että toiminta painottuu sukupolvien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen ympärille. Sporttissa keskiössä ovat liikunta ja terveelliset elämäntavat, Asmalammella ja Niittytähdessä päiväkodin ympäristö ja luonto näkyy keskeisesti toiminnassa.

Päiväkotiemme ruoka tulee Norlandia-päiväkotien omasta keittiöstä Kinkomaalta. Ruoka on tehty varta vasten päiväkotilapsille ja siinä on huomioitu tarkkaan lasten ravintosuositusten mukaiset asiat. Ruoka on terveellistä ja maistuvaa.

Tähtipäiväkodit on kuulunut syksystä 2019 lähtien Norlandia-päiväkotiketjuun. Norlandialla on yhteensä Jyvässeudulla 15 yksityistä päiväkotia ja yhteistyö päiväkotien välillä on tiivistä.

Linkki Norlandia-päiväkotien kotisivuille.

http://norlandiapaivakodit.fi/

Arvot

Varhaiskasvatustoimintamme lähtökohtana on lapsen ihmisarvo, johon sisältyy lasten tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen oikeus tasapainoiseen kasvuun, kehitykseen, sananvapauteen ja kuulluksi tulemiseen. Rohkaisemme jokaista lasta ilmaisemaan tunteitaan ja tuomaan ajatuksiaan esille, sillä omista tarpeista viestiminen ja vastakaiun saaminen ovat elintärkeitä asioita lapsen tasapainoiselle kasvulle.

 

Kaikki ovat samanarvoisia

Otamme huomioon jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet, ja kunnioitamme heidän kulttuurisia tapojaan ja uskonnollisia vakaumuksiaan.

 

Sylin täydeltä empatiaa

Läsnäolo, aito välittäminen, lämpö ja rakkaus auttavat lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on.

 

Täällä olet turvassa

Pyrimme vahvistamaan lapsen turvallisuuden tunnetta asettamalla selkeät rajat ja ehkäisemällä kiusaamista.

 

Yhteistyössä on voimaa

Perustamme toimintamme rehellisyydelle, luottamukselle ja avoimuudelle panostaen lasten huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

 

Terveellistä kasvamista

Luonto, liikunta, leikki, terveelliset elämäntavat sekä aktiivinen vuorovaikutus ohjaavat Tähtipäiväkotien jokapäiväistä toimintaa.

 

Oikeus tulla kuulluksi

Kannustamme lapsia tuomaan esiin tarpeitaan ja ajatuksiaan sekä ilmaisemaan tunteitaan. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi.

Toimintakulttuuri

Erilaiset oppimisympäristöt, monipuoliset työtavat, arvostus ja kunnioitus toisiamme kohtaan sekä suunnitelmallinen toiminta ovat Tähtipäiväkotien arjen perustana. Pyrimme luomaan hyvän ja avoimen ilmapiirin, teemme aktiivisesti yhteistyötä ja annamme tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille. Uskomme myönteisen ja kannustavan vuorovaikutuksen positiiviseen vaikutukseen lapsen itsetunnolle, ja olemme samalla itse kielenkäytön ja vuorovaikuksen roolimalleja.

Leikki on tärkeää lapsen hyvinvoinnille ja uusien asioiden oppimiselle. Tuemme lapsen leikkitaitoja, ja pyrimme kehittämään uusia leikkejä sekä luomaan niille aikaa ja tilaa. Toiminta päiväkodeissamme on suunnitelmallista, mutta silti joustavaa. Päivä- ja viikko-ohjelmiin sisältyvät erilaiset rutiinit ja toiminnat, jotka luovat lapselle turvallisuuden tunnetta ja rytmiä. Tilanne ja lapsen ikä huomioiden rutiineista voidaan myös poiketa.

Pyrimme jatkuvasti edistämään myös huoltajien osallistumista toimintaamme. Keskustelujen ja päivittäisten kohtaamisten lisäksi päiväkodeissa järjestetään mm. vanhempainiltoja, joissa myös vanhemmat pääsevät mukaan toiminnan suunnitteluun. Arvostamme niin lasten kuin huoltajienkin mielipiteitä ja toiveita, ja vanhempien ideat, toiveet ja palautteet ovat tärkeitä toimintamme arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kunnioitamme lasten yksilöllisiä tarpeita, ja jokaisella lapsella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja elämänkatsomukseen. Tuemme lasten yksilöllistä huomioimista esimerkiksi pienryhmätoiminnalla, jolloin lapsia on samassa toiminnassa yhtä aikaa vähemmän.

”Laadukas päiväkotipäivä on mielestämme sellainen, että… Lapsi kokee olonsa turvalliseksi, saa syliä, leikkiä ja terveellistä ravintoa. Saa myös ikäkaudelleen sopivaa kehittävää toimintaa esim. kädentaitoja, liikuntaa, kulttuuria jne. Lapsi saa olla oma itsensä ja kehittyä turvallisessa ilmapiirissä, eli on olemassa molemminpuolinen luottamus.”

Tähtipäiväkodin lapsen huoltaja